Khóa học Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng khóa VII

Nhằm tăng cường những kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng chuyên nghiệp cho cán bộ, viên chức, tạo điều kiện có thêm cơ hội việc làm tại văn phòng các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân cho sinh viên sau khi ra trường, Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc - trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức khoá VII đào tạo Nghiệp vụ Hành chính - Văn phòng.

Đọc thêm

Khóa học Nghiệp vụ Chức danh công chức văn hóa - xã hội khóa V

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Chức danh công chức văn hóa – xã hội cho cán bộ, viên chức địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi ra trường khi tham gia tuyển dụng việc làm tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân (Chứng chỉ chức danh công chức văn hóa – xã hội là điều kiện bắt buộc trong hồ sơ tuyển dụng công chức văn hóa cấp xã, phường, thị trấn), Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc - Trường Đại học Khoa học

Đọc thêm

Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hướng dẫn du lịch và tạo điều kiện xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho các em sinh viên sau khi ra trường, Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân thiểu số vùng núi phía Bắc - Trường Đại học Khoa học mở lớp đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo các chương trình khung của Tổng cục Du lịch (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL)

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kĩ năng dựng hình

Lớp học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kĩ năng chụp ảnh

Lớp học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kĩ năng giao tiếp hiệu quả

Lớp học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kĩ năng biên tập tin bài

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm