Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Chức danh công chức văn hóa - xã hội khóa V

Lớp học được tổ chức nhằm:

I. Mục tiêu

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức cấp xã, phường thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/ TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Chức danh công chức văn hóa – xã hội cho cán bộ, viên chức địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi ra trường khi tham gia tuyển dụng việc làm tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân (Chứng chỉ chức danh công chức văn hóa – xã hội là điều kiện bắt buộc trong hồ sơ tuyển dụng công chức văn hóa cấp xã, phường, thị trấn), Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ  và văn hóa  dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc - Trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Chức danh công chức văn hóa – xã hội khoá V.

II. Nội dung chương trình:

1. Kỹ năng xây dựng kịch bản Chương trình (Chương trình hội nghị; chương trình sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch) trên địa bàn xã.

2. Chức trách và nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức văn hóa – xã hội.

3. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn khai thác giá trị các di sản văn hóa phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn xã.

4. Kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết trên địa bàn xã.

5. Kỹ năng thống kê văn hóa xã hội trên điạ bàn xã.

6. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

7. Quy trình xây dựng kế hoạch, kỹ năng quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn xã.

8. Kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức hoạt động trong các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã.

9. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa.

10. Công tác xã hội đối với trẻ em và kỹ năng làm việc với trẻ em. Thu thập thông tin, số liệu, báo cáo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xã, phường.

11. Kiến thức chung về bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Một số chính sách bảo trợ xã hội và giảm nghèo đặc thù đối với các xã nghèo miền núi.

III. Học phí khóa học: 2.500.000đ/học viên.

IV. Thời gian: - Đăng ký: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Thời gian học: 02 tháng (thứ 7, chủ nhật hàng tuần).

- Dự kiến khai giảng: tháng 11/2015.

V. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học.

VI. Đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cấp chứng chỉ ngay sau khi hoàn thành khóa học).

VII. Hồ sơ:      

- 02 Đơn đăng ký.

- 02 chứng minh thư nhân dân photo

- 02 ảnh 3x4  (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

Mọi chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm NC-ĐT ngôn ngữ - văn hóa các DTTS vùng núi phía Bắc.

Địa chỉ: Phòng 106, khu Hiệu bộ, trường ĐH Khoa học.

ĐT: 02803.606.636                           Website: http://ttnn.tnus.edu.vn

DĐ:0973.198.213