Chương trình đào tạo: Năng lực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu

1. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng DTTS (Tày, Mông, Dao).

- Bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống, công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tư pháp hộ tịch; kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; công tác xã hội với phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông đa phương tiện trong bảo tồn di sản văn hoá dân tộc thiểu số và thúc đẩy nhận thức đa văn hoá; kỹ năng khai thác và xử lí thông tin cho cán bộ vùng dân tộc thiểu số.

2. Lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu, trao đổi với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Thiết kế và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án về phát triển vùng, phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số.

3. Các lĩnh vực hoạt động khác

- Viết lịch sử Đảng bộ, lịch sử ngành, lịch sử đơn vị…

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề.

- Thiết kế và tổ chức các tour du lịch (du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch giáo dục, du lịch văn hoá tâm linh…)

- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, tư vấn học đường…theo đơn đặt hàng của đối tác.