Đội ngũ cán bộ giảng viên

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

1

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái

Văn hoá các DTTS Việt Nam, chính sách về bảo tồn phát triển DTTS, sinh kế đồng bào DTTS, Văn học Việt Nam.

2

TS. Trịnh Thị Thu Hoà

Ngôn ngữ các DTTS Việt Nam

3

TS. Tạ Thị Thảo

Xã hội học, Công tác xã hội vùng DTTS

4

TS. Lường Thị Hạnh

Luật tục vùng DTTS; giảng dạy tiếng Tày

5

TS. Phạm Chiến Thắng

Truyền thông đa phương tiện vùng DTTS

6

TS. Đàm Thị Tấm

Nhân học văn hoá; giảng dạy tiếng Tày

7

TS. Lý Thị Quỳnh Anh

Văn học dân gian vùng DTTS

8

TS. Nguyễn Đại Đồng

Lịch sử Việt Nam

9

TS. Ma Thị Thanh Hiếu

Luật học, Luật tục vùng DTTS

10

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

Khoa học quản lý, Chính sách DTTS

11

ThS. Nguyễn Hồng Cúc

Công tác xã hội; giảng dạy tiếng Tày

12

ThS. Phạm Anh Nguyên

Ngôn ngữ học, Báo chí truyền thông DTTS

13

ThS. Trần Diệu Linh

Quản lý văn hoá

14

ThS. Thào Thị Xí

Chính trị học, Quản lý Văn hoá giáo dục; giảng dạy tiếng Mông

15

CN. Hoàng Thị Bằng

Luật học; giảng dạy tiếng Mông

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

16

TS. Trần Quốc Hùng

Quản lý văn hoá, Học viện dân tộc

17

ThS. Dương Văn Bách

Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật, giảng dạy tiếng Tày.

18

ThS. Lý Thị Chiên

Giảng dạy tiếng Tày

19

CN. Dương Thị Kim Cảnh

Cử nhân sư phạm, giảng dạy tiếng Dao

20

ThS. Ly Mí Páo

Cán bộ Ban tuyên giáo, giảng dạy tiếng Mông

21

Bàn Văn Phú

Cán bộ sở LĐ – TBXH, giảng dạy tiếng Dao

22

Trịnh Văn Long

Cán bộ sở LĐ – TBXH, giảng dạy tiếng Dao

23

Triệu Thị Mến

Cán bộ Đài phát thanh truyền hình, giảng dạy tiếng Dao

24

Trần Văn Hồng

Cử nhân sư phạm, giảng dạy tiếng Mông

25

Triệu Kim Lai

Cán bộ Công an, giảng dạy tiếng Mông

26

CN. Hầu Thị Mỵ

Cán bộ Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên, giảng dạy tiếng Mông