TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ & VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Trụ sở: Phòng 507, Nhà Hiệu bộ, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0208) 3606. 636  

Fax: (0208) 374.6965

Email: miennuiphiabac.dhkh@gmail.com