TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ & VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Trụ sở: Khu Dịch vụ 02, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên).

Điện thoại: 0855.342.999  

Fax: (0208) 374.6965

Email: ttncdtnnvh@tnus.edu.vn