Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Ngày 24/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2012.


Vui lòng đợi. Bạn sẽ có thể download sau 10 giây nữa...