Vài nét về tiếng dân tộc Tày

Trong thời đại hiện nay chúng ta bị hòa nhập nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hòa tan. Chúng ta có một Tổ quốc để bảo vệ nhưng chúng ta còn có một dân tộc cần phải giữ gìn.


File không tồn tại do sai đường dẫn hoặc có thể đã bị xóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên