Có chính sách dạy tiếng dân tộc cho cán bộ công chức xã và giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số

Tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lý Văn Ngọc - Trưởng phòng Dân tộc huyện Văn Yên - Yên Bái có ý kiến:

Thumbnail

Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, tôi hoàn toàn nhất trí và thống nhất cao với nội dung cơ bản đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình bày trong dự thảo.

Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giai đoạn 2015 - 2020 của cả nước, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau: tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS, trước hết là đường giao thông, đường điện, trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch; có chính sách giải quyết tốt nhu cầu về đất sản xuất, đất ở, nhà ở cho đồng bào DTTS; chú trọng các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng DTTS; bổ sung, sửa đổi các chính sách bố trí, sử dụng cán bộ DTTS, chú ý đào tạo nguồn cán bộ DTTS đảm bảo đủ tiêu chuẩn để bố trí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các cấp; có chính sách dạy tiếng dân tộc cho cán bộ công  chức xã và giáo viên công tác ở vùng DTTS…

Việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phải gắn với chính sách quốc phòng - an ninh ở các địa bàn xung yếu; ngăn chặn lợi dụng dân trí thấp và vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định chính trị - xã hội.

Theo Báo Yên Bái